Kort produktresumé för Apexxnar (Polysackaridvaccin)

APEXXNAR Rx. (F) ATC kodJ07AL02 Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat 20-valent. 0,5 ml injektionsvätska, suspension, i förfylld spruta. Pneumokockpolysackarid serotyp 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F om vardera 2,2 ug samt 6B om 4,4 ug. Serotyperna är konjugerade till bärarprotein CRM197 och adsorberad till aluminiumfosfat. Indikationer: Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom och pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae hos personer 18 år och äldre. Apexxnar ska användas i enlighet med officiella rekommendationer. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne eller mot difteritoxoid. Varningar och försiktighet: Apexxnar ska inte injiceras intravaskulärt. Liksom vid all injektion av vacciner måste lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgängligt i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter vaccineringen. Vaccinationen ska skjutas upp hos personer med akut sjukdom med hög feber. Vaccinet måste ges med försiktighet till personer med trombocytopeni eller en blödningssjukdom.  För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.se

Datum för översyn av produktresumén: 12/2022.
Subventioneras endast för vaccination av individer 65-74 år som inte omfattas av det särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper. Pfizer, www.pfizer.se

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

PP-PNR-SWE-0117 Dec 2022