Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster
Meny
Stäng
GravidaMaternell vaccinationMaternell vaccinationÄldreÄldreÄldreUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé

Folkhälsomyndigheten har publicerat rekommendationer gällande vaccination mot RSV 2023.

ABRYSVO® för äldre vuxna

Aktiv immunisering av personer från 60 år och äldre för att förebygga nedre luftvägssjukdom orsakad av RSV.1*

* RSV - respiratoriskt syncytial virus

ProduktresuméLoading Kontakta ossLoading

Effekt

Säkerhet

Dosering och administrering

Klinisk effekt av ABRYSVO®

Effekten av ABRYSVO® för att förebygga RSV-relaterade nedre luftvägssjukdom hos personer som är 60 år och äldre undersöktes i RENOIR-studien.1, 2

Det primära målet var att utvärdera vaccineffekt (VE), definierat som den relativa riskreduktionen för en första episod av RSV-associerad nedre luftvägssjukdom i Abrysvo-gruppen jämfört med placebogruppen under den första RSV-säsongen:
Antal deltagare i denna pågående studie: ABRYSVO® n = 18 488; placebo n = 18 479.2Läs studienLoadingStudiedesign

Fas 3-studien RENOIR utvärderade effekt och säkerhet hos ABRYSVO®:2

 • Dubbelblind, placebokontrollerad studie
 • Studiedeltagare: Vuxna (friska eller med stabil kronisk sjukdom) i åldern ≥60 år
 • 1:1-randomisering till Abrysvo (RSVpreF 120 mcg; n = 18 488) eller till placebo (n = 18 479)
 • Multicenter-studie: 240 platser i Argentina, Kanada, Finland, Japan, Nederländerna, Sydafrika och USA från augusti 2021 (studien är pågående)
Effektvariabler, definitioner

RSV-associerad nedre luftvägssjukdom definition:

RSV-sjukdom, detektion med RT‑PCR (omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion) bekräftad och två eller minst tre av följande respiratoriska symtom inom 7 dagar efter symtomdebut och som varar i mer än 1 dag under samma sjukdom:1

 • Nytt eller förvärrat halsont
 • Hosta
 • Väsande andning
 • Sputumproduktion
 • Andfåddhet eller takypné (≥ 25 andetag/min eller 15 % ökning från vilobaslinjen)
Kl = konfidensintervall; RSV = respiratoriskt syncytialvirus; RSVpreF = vaccin baserat på RSV prefusionsprotein
Säkerhet och tolerabilitet av ABRYSVO® hos äldre vuxna

Hos personer i åldern 60 år och äldre var den vanligaste rapporterade biverkningen smärta vid vaccinationsstället (11 %). Majoriteten av reaktionerna var milda till måttliga och gick över inom 1‑2 dagar.1

Biverkningarna listas enligt följande frekvenskategorier:

mycket vanliga (≥ 1/10)

vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

mycket sällsynta (< 1/10 000)

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

I en studie av personer 60 år och äldre rapporterades ett fall av Guillain-Barrés syndrom och ett fall av Miller Fishers syndrom med debut 7 respektive 8 dagar efter att Abrysvo administrerats. Prövaren bedömde att fallen eventuellt var relaterade till det administrerade vaccinet. I båda fallen fanns antingen förväxlingsfaktorer eller en alternativ etiologi. Ytterligare ett fall, med debut 8 månader efter att Abrysvo administrerats, bedömdes av prövaren inte vara relaterad till det administrerade vaccinet. Ett fall av Guillain-Barrés syndrom rapporterades i placebogruppen 14 månader efter administrering.
Dosering, administrering och förvaring av ABRYSVO®1

Dosering1

 • Personer 60 år och äldre  - En engångsdos på 0,5 ml ska administreras.

Beredning1

 • Abrysvo bereds före administreringen genom att tillsätta all vätska som finns i den förfyllda sprutan till injektionsflaskan som innehåller pulver med hjälp av flaskadaptern.
 • Vaccinet får endast beredas med den medföljande vätskan.
 • Sticknål är inkluderad i förpackningen.

Förvaring (före beredning)1

 • Förvara i kylskåp vid 2°C till 8°C*
 • Frys ej. Kassera om kartongen har varit fryst.
*Den oöppnade injektionsflaskan är stabil i 5 dagar om den förvaras i en temperatur mellan 8 °C 30 °C. Efter denna tidsperiod ska Abrysvo användas eller kasseras.
Titta på beredning av ABRYSVO® här:

Information om rekommendation och beställning

Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande vaccination mot RSV för äldre och riskgrupper publicerades 2023.3

*Rekommendation omfattar två godkända vaccin med samma indikation för äldre3.

Abrysvo beställs från Oriola i 1-pack eller 10-pack och inkluderar injektionsflaska och förfylld spruta.

Förpackning:     Artikelnummer:    
1-pack                587002
10-pack              453645

ABRYSVO. Rx. EF. Vaccin mot respiratoriskt syncytievirus (bivalent, rekombinant). Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Efter beredning innehåller en dos (0,5 ml) 60 mikrogram stabiliserat prefusion F-antigen från RSV-subgrupp A och 60 mikrogram stabiliserat prefusion F-antigen från RSV-subgrupp B (RSV-antigen).  ATC-kod: J07BX05 Indikationer: Abrysvo är avsett för: passivt skydd mot nedre luftvägssjukdom orsakad av respiratoriskt syncytievirus (RSV eller RS-virus) för spädbarn från födseln upp till 6 månaders ålder genom immunisering av modern under graviditet. Aktiv immunisering av personer från 60 år och äldre för att förebygga nedre luftvägssjukdom orsakad av RSV. Vaccinet ska användas i enlighet med officiella rekommendationer. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas till hands i händelse av en anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet. Ångestrelaterade reaktioner, däribland vasovagala reaktioner (synkope), hyperventilering eller stressrelaterade reaktioner kan förekomma i samband med själva vaccinationsförfarandet som en psykogen respons på nålinjektionen. Det är viktigt att försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika skada vid svimning. Vid akut, svår febersjukdom ska vaccinationen skjutas upp. Vaccinationen behöver emellertid inte skjutas upp vid en lindrigare infektion, t.ex. förkylning. Abrysvo ska ges med försiktighet till personer med trombocytopeni eller en koagulationsrubbning eftersom blödning eller uppkomst av blåmärken kan förekomma efter intramuskulär administrering till dessa personer. Effekt och säkerhet för vaccinet har inte utvärderats för personer med nedsatt immunförsvar, inklusive personer som får immunsuppressiv behandling. Effekten av Abrysvo kan vara lägre hos personer med nedsatt immunförsvar. Abrysvo har inte studerats hos gravida innan gestationsvecka 24. Eftersom spädbarnets skydd mot RSV beror på överföring av antikroppar från modern via placenta ska Abrysvo administreras mellan gestationsvecka 24 och 36. Liksom med alla vacciner utvecklas inte ett skyddande immunsvar hos alla vaccinerade personer. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet, se www.fass.seDatum för översyn av produktresumén: 02/2024.  Pfizer, www.pfizer.se
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i gällande produktresumé om hur man rapporterar biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

Referenser
1. Abrysvo produktresume, se fass.se 
2. Walsh EE et al. RENOIR Clinical Trial Group. Efficacy and Safety of a Bivalent RSV Prefusion F Vaccine in Older Adults. N Engl J Med. 2023;388(16):1465–1477.
3. Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/september/personer-fran-75-ar-rekommenderas-vaccination-mot-rs-virus/ avläst 21 sep 2023
*RSV - Respiratoriskt syncytial virus

PP-A1G-SWE-0127 juni 2024

Vill du hålla dig informerad om nyheter om våra produkter, utbildningsmöjligheter och vetenskapliga studier?Registera dig för vårt nyhetsbrev!Loading
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

JaNej