Symtom vid DVT

Symtom på djup ventrombos (DVT)

Den klassiska kliniska bilden av DVT är svullnad, smärta, värme och rodnad i den aktuella extremiteten1.

Ungefär 60–70 % av DVT-fallen är kliniskt odiagnostiserade och identifieras bara genom obduktion2.

Symtom på lungemboli (LE)

De vanligaste tecknen och symtomen på lungemboli (LE) är dyspné, bröstsmärta, takypné, synkope och hosta. 

Mindre vanliga tecken och symtom är feber, hemoptys, cyanos, hypotoni och chock. Dessutom uppvisar många patienter samtidiga tecken och symtom på DVT1. Hos patienter som har dyspné sedan tidigare (orsakad av hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller annan sjukdom) kan försämring av dyspné vara det enda symtom som indikerar LE1.

LE kan också vara helt asymtomatisk: nästan en fjärdedel av patienterna drabbas av plötslig död utan att ha uppvisat några tidigare tecken på LE3.  
 

Utforska mer

Referenser

1. Wilbur J et al. Diagnosis of deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Am Fam Physician. 2012; 86(10):913-9
2. Almodaimegh H et al. Awareness of venous thromboembolism and thromboprophylaxis among hospitalized patients: a cross-sectional study. Thrombosis Journal. 2017;15:19. doi:10.1186/s12959-017-0144-2.
3. Heit J et al. The epidemiology of venous thromboembolism. J Thromb Thrombolysis. 2016;41:3–14

PP-FRA-SWE-0353 Aug-2021