Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Hur fungerar tillväxthormon?DiagnostikForskning
TillväxthormonbristTillväxthormon bygger, motverkar och bryter ner1

Tillväxthormon (GH) stimulerar bland annat proteinuppbyggnad,
fettnedbrytning och vätskeretention och är ett viktigt hormon under hela livet. Det insöndras intermittent från hypofysens framlob och har de högsta nivåerna på natten under sömnen.

Symtom vid tillväxthormonbristSymtom hos vuxna

Under tillväxtperioden ger GH-brist alltid tillväxthämning. Hos
vuxna finns andra symtom. I status finner man ofta tecken på
katabolism med tunn, rynkig hud som ger ett åldrat utseende,
håret kan vara tunt och patienten är överviktig med ökad midje-
höftkvot.

Symtom hos barn

Det mest typiska symtomet på tillväxthormonbrist hos barn- och
ungdom är långsam tillväxthastighet. Fram till cirka 8 månaders
ålder styr inte GH tillväxt. Tillväxtavvikelser vid tillväxthormonbrist
ses därför framför allt efter denna ålder. Liksom hos vuxna har
dock tillväxthormonbrist tydliga metabola effekter. Det
tillväxthormonbristiga barnet behåller därför ofta sitt babyhull:
bristen på GH:s metabola effekter ger ökad fettmassa och
minskad muskelmassa. Vid uttalad tillväxthormonbrist är barnet
ofta passivt med låg inre drivkraft, barnet är ”onormalt snällt”.

Symtom och orsaker till tillväxthormonbrist varierar, delvis kopplat
till barnets ålder. Hos det nyfödda barnet är det typiskt med
tecken på bristande metabol kontroll. Hos det äldre barnet är
tillväxtavvikelsen ofta dominerande.

Barn som har fördröjd pubertet (pubertas tarda) och inte startat
sin pubertet parallellt med jämnåriga kommer att växa långsamt i
adolescensen. Laboratoriemässigt kommer de att ha låg GH-
insöndring och även, i förhållande till åldern, låg
serumkoncentration av IGF-I och IGFBP-3. Eftersom GH-brist
också ger metabola symtom i form av ökad fettmassa och minskad muskelmassa är det typiska barnet med GH-brist något ”mulligt”. Magra korta barn har sällan GH-brist. Malnutrition eller psykosocial tillväxthämning är de vanligaste orsakerna.

Utforska merStälla diagnos

Stöd för att ställa diagnos, både hos vuxna och barn.

Läs merLoading
Hur fungerar tillväxthormon?

Läs mer om att effekten av tillväxthormon hos barn och vuxna.

Läs merLoading
Endokrinologi på PfizerPlay

Intervjuer från kongresser som Endo på PfizerPlay.se.

Läs merLoading
Relaterade läkemedelGenotropin (somatropin)Till GenotropinLoadingRelaterade läkemedelNgenla (somatrogon)Till NgenlaLoading

Kort produktresumé

Genotropin, (somatropin) .Rx, F, ATC-kod H01AC01Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Indikationer: Barn: Tillväxtstörning på grund av brist på endogent tillväxthormon och tillväxtstörning i samband med Turners syndrom eller kronisk njurinsufficiens. Tillväxtstörning (aktuell längdstandardavvikelse <-2.5 och SDS <-1 jämfört med föräldrarnas genomsnittliga längd) hos korta barn som är födda SGA (SGA - small for gestational age, dvs små i förhållande till fostertidens längd), med födelsevikt och/eller längd <-2 SD som inte återhämtat tillväxten (height velocity-HV SDS <0 under det senaste året) vid 4 års ålder eller senare. Vid Prader-Willi syndrom (PWS) för att förbättra tillväxt och kroppssammansättning. Diagnosen PWS bör bekräftas med genetisk analys. Vuxna: Substitutionsbehandling av vuxna med uttalad tillväxthormonbrist och samtidig brist på ytterligare hormoner förutom prolaktin. Dosering: se detaljerad information www.fass.se Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Somatropin får inte användas om det finns tecken på aktiv tumör. Intrakraniala tumörer måste vara inaktiva och terapi mot tumörer ska vara avslutad före start av behandling med tillväxthormon. Behandlingen måste avbrytas om det finns tecken på tumörtillväxt. Genotropin skall inte användas för tillväxtbehandling hos barn med slutna epifyser. Patienter med akuta kritiska sjukdomstillstånd som komplikationer efter öppen hjärtkirurgi, bukkirurgi, multipeltrauma, akut andningsinsufficiens eller liknande tillstånd skall inte behandlas med Genotropin. Varningar och försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet www.fass.se. För prisuppgifter, förpackningsstorlekar och närmare information hänvisas till www.fass.se. Pfizer AB, www.pfizer.se. Tel: 08-55052000 Senaste översyn av produktresumén: 02/2024


Ngenla (somatrogon) 24 & 60 mg injektionsvätska. ATC-kod: H01AC08. Rx. F. Indikation: Ngenla är avsett för behandling av barn och ungdomar från 3 års ålder med tillväxtstörningar på grund av otillräcklig insöndring av tillväxthormon. Dosering: Rekommenderad dos är 0,66 mg/kg kroppsvikt administrerat en gång i veckan via subkutan injektion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Baserat på erfarenhet från tillväxthormonläkemedel med daglig administrering får somatrogon inte användas vid eventuella tecken på tumöraktivitet. Intrakraniella tumörer måste vara inaktiva och cancerbehandlingen måste vara avslutad innan behandling med tillväxthormon (GH) påbörjas. Behandlingen ska avbrytas vid tecken på tumörtillväxt. Varningar och försiktighet: Allvarliga systemiska överkänslighetsreaktioner (t.ex. anafylaxi och angioödem) har rapporterats för tillväxthormonläkemedel med daglig administrering. För mer information: pris, varningar, försiktighet, biverkningar, dosjustering, hantering, förpackningar se www.fass.se och www.pfizer.seSenaste översyn av produktresumén: 03/2024

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Referenser

1. A. Vijaykumar The intricate role of Growth Hormones in metabolism. Front. Endocrinol., 27 September 2011 Sec. Pituitary Endocrinology volume 2 - 2011 | https://doi.org/10.3389/fendo.2011.00032

PP-GEN-SWE-0343 APR 2024

PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?