Beställ material

Study Diagnose support

Inflectra - NOR-SWITCH

Slutsatser av NOR-SWITCH-studien1 kring byte från orginal infliximab till biosimilar infliximab (CT-P13)*