Prevenar13® det enda konjugerade vaccinet som är godkänt för användning till spädbarn, barn, vuxna och äldre.

Vilka är riskpatienter?

Prevention för riskpatienter

Främsta riskgrupperna är små barn och äldre samt personer med underliggande sjukdomar.

Personer som har ett svagt immunförsvar är särskilt utsatta. Exempelvis små barn under två år där immunförsvaret inte är fullt utvecklat samt äldre vars immunförsvar börjar försvagas. Risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan i 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år.Till riskgrupperna hör även personer med kroniska sjukdomar som lungsjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar.Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner. Pneumokocker behandlas med antibiotika och förebyggs med vaccin.2-4

Mer information om riskgrupper

Pneumokocksjukdom

Pneumokockinfektioner orsakas av bakterien Streptococcus pneumoniae. Det finns drygt 90 olika varianter (serotyper) av pneumokocker varav vissa orsakar allvarligare infektioner än andra. Vissa har dessutom utvecklat en nedsatt känslighet mot antibiotika.2-4

 

Läs mer om pneumokocksjukdom

Pneumokockvacciner

Skillnaden mellan konjugat vacciner och polysackarid vaccin.

Lär dig skillnaden mellan vaccinerna

Kort produktresumé för Prevenar 13 

PREVENAR 13. Rx. (F) ATC-kod: J07AL02. Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent. 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Pneumokockpolysackarid serotyp 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F om vardera 2,2 μg samt 6B om 4,4 µg. Serotyperna är konjugerade till bärarprotein CRM197 och adsorberad till aluminiumfosfat. Indikationer: Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis media orsakad av Streptococcus pneumoniae hos spädbarn, barn och ungdomar i åldern 6 veckor till 17 år. Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom och pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae hos vuxna ≥ 18 år och äldre. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Liksom för andra vacciner skall administrering av Prevenar 13 skjutas upp hos personer med akut sjukdom med hög feber. Varningar och försiktighet: Prevenar 13 får inte administreras intravaskulärt. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 11/2020. Subventioneras endast för patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk, samt till de patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar (som till exempel hjärt-, lung-, njur- eller leversjukdomar eller diabetes) som löper moderat eller hög risk att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar. För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se Pfizer, www.pfizer.se

PP-PNA-SWE-0381 sep 2021

Referenser

1. Data on file
2.Folkhälsomyndigheten - Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion avläst 2021-02-11 https:/www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/pneumokockinfektion-/ 
3.Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Pneumococcal Disease Avläst 2021-02-11 https://www.cdc.gov/pneumococcal/ 
4. WHO - Pneumococcal disease, avläst 2021-02-11: https://www.who.int/immunization/diseases/pneumococcal/en/

PP-PNA-SWE-0361 feb 2021