Pneumokocker 

Pneumokocker kan orsaka svåra och livshotande infektioner1-3

Pneumokockinfektioner orsakas av bakterien Streptococcus pneumoniae. Det finns drygt 90 olika varianter (serotyper) av pneumokocker varav vissa orsakar allvarligare infektioner än andra. Vissa har dessutom utvecklat en nedsatt känslighet mot antibiotika.

Invasiva och icke-invasiva pneumokockinfektioner

Pneumokockinfektioner kan delas in i två typer: Icke-invasiva och invasiva infektioner. Till de icke-invasiva infektionerna räknas luftvägsinfektioner, öroninflammationer och bihåleinflammation men även lunginflammation som drabbar lungvävnaden och lungans slemhinna.

De invasiva pneumokockinfektionerna är ofta betydligt allvarligare och innebär att pneumokockbakterierna spridit sig in i blodbanan eller till andra kroppsvätskor. Hit räknas bakteremisk lunginflammation, som är den vanligaste invasiva pneumokockinfektionen, men även hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

 Invasiva pneumokockinfektioner är en vanlig orsak till både sjuklighet och dödlighet hos personer över 50 år1. Förutom att orsaka stort lidande för patienten innebär denna typ av infektioner också höga kostnader för samhället i form av vård, rehabilitering och sjukdagar.

Invasiv och icke invasiv

Smittspridning via barnen

Pneumokocker är vanligt förekommande i näs- och svalgfloran hos små barn. Smittspridningen sker lättare på daghem eller förskola när barn samlas i större grupper och därifrån sprids sedan smittan vidare till föräldrar och anhöriga, där äldre personer är särskilt känsliga för att insjukna om infekterade.
Främsta riskgrupper - små barn och äldre samt personer med underliggande sjukdomar

Personer som har ett svagt immunförsvar är särskilt utsatta. Exempelvis små barn under två år där immunförsvaret inte är fullt utvecklat samt äldre vars immunförvar börjar försvagas. Risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan i 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år2.
Till riskgrupperna hör även personer med kroniska sjukdomar som lungsjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar (3). Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner. Pneumokocker behandlas med antibiotika och förebyggs med vaccin.1-3

Pneumokockinfektioner behandlas idag med antibiotika men även med vaccinering för att förebygga sjukdom. Infektioner med penicillinresistenta pneumokocker kan sprida sig i samhället och ge upphov till mycket svårbehandlade infektioner. Det har man sett exempel på i många länder i världen. För att förhindra en liknande utveckling i Sverige, där det vanliga penicillinet fortfarande är verksamt mot nästan alla pneumokocker antibiotikabehandlar man bara när det är nödvändigt. Immunisering genom vaccination är därför ett verktyg för att minska utbredningen av penicillinresistenta pneumokocker och förebygga sjukdomsfall och utgör en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet.3
 

Du kan läsa mer om Prevenar13 (PCV13) här

Utforska mer

Referenser
  1. Folkhälsomyndigheten - Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion: https:/www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/pneumokockinfektion-/ 
  2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Pneumococcal Disease: https://www.cdc.gov/pneumococcal/ 
  3. WHO - Pneumococcal disease, avläst 2019-10-07: https://www.who.int/immunization/diseases/pneumococcal/en/ 
PP-PNA-SWE-0242 okt 2019