Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Inflammatorisk tarmsjukdomInflammatorisk tarmsjukdomOm inflammatorisk tarmsjukdomOrsaker & riskfaktorerSymtomDiagnostikBehandlingStudier
Inflammatorisk tarmsjukdom

Crohns sjukdom och ulcerös kolit i samband med mikroskopisk colit kallas gemensamt för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Läs mer om inflammatorisk tarmsjukdomLoading
Ställa diagnos

Diagnostiken för inflammatorisk tarmsjukdom baseras på en kombination av kliniska manifestationer, endoskopi, skanning och patofysiologiska egenskaper.

Läs mer om diagnostisering Loading
Vad orsakar inflammatoriska tarmsjukdomar?

Läs mer om det komplexa samspelet bakom inflammatoriska tarmsjukdomar och riskfaktorerna.

Till orsaker och riskfaktorer
Loading
Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom

Vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar gör man upp en lämplig behandlingsstrategi som bygger bl.a på vilka symtom patienten har.

Läs mer om behandling Loading
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med relevant information om inflammatoriska tarmsjukdomar.

Registrera för nyhetsbrev Loading
Beställ material

Här kan du beställa material för dina patienter och din klinik.

Beställ materialLoading
Relaterade läkemedel

Xeljanz (tofacitinb), Inflectra (infliximab)

Till Xeljanz Loading Till Inflectra Loading
Kort produktresumé Inflectra (infliximab)

INFLECTRA TM (infliximab) ATC-kod: L04AB02, Rx, (F), Immunsuppressivt medel, TNF-α-hämmare,

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg, 1 st eller 3 st injektionsflaska. Ingår i läkemedelsförmånen med begränsning *.

Indikationer: Reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, psoriasis. Inflectra används också hos vuxna och barn, 6 år eller äldre, vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kontraindikationer: Överkänslighet mot infliximab eller mot andra murina proteiner eller mot något hjälpämne. Tuberkulos eller andra allvarliga infektioner såsom sepsis, abscesser och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV). Varningar och försiktighet: Om akuta infusionsrelaterade reaktioner inklusive anafylaktisk chock och fördröjda överkänslighetsreaktioner inträffar måste infusionen avbrytas omgående. Patienter måste övervakas noggrant med avseende på infektioner före, -under och efter behandling med infliximab. Allvarliga infektioner, fistulerande Crohns sjukdom, neurologiska störningar, maligniteter och lymfoproliferativa tillstånd, mild hjärtsvikt (NYHA klass I/II), hematologiska reaktioner. Samtidig behandling med biologiska läkemedel inklusive anakinra och abatacept. 
Samtidig administrering av levande vacciner med infliximab rekommenderas inte. En väntetid på tolv månader efter födseln rekommenderas innan administrering av levande vacciner till spädbarn som exponerats in utero för infliximab. Administrering av levande vaccin till ett ammande spädbarn, medan modern behandlas med infliximab, rekommenderas inte om inte serumnivåerna av infliximab hos spädbarn är omätbara.
Graviditet och fertilitet: Infliximab ska endast användas under graviditet om det finns ett tydligt behov. Kvinnor i fertil ålder ska överväga användning av lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta att använda dem i minst 6 månader efter den sista behandlingen med infliximab

*Begränsning av subvention: Subventioneras inte vid nyinsättning, hos vuxna bionaiva patienter (som inte tidigare behandlats med en TNF-alfa-hämmare), vid indikationerna reumatoid artrit, plackpsoriasis, ulcerös kolit och Crohns sjukdom. För mer information se www.fass.se

Datum för översyn av produktresumén: 04/2022 
Pfizer AB, Solnavägen 3H, 113 63 Stockholm

Kort produktresumé Xeljanz® (tofacitinib)

XELJANZ® (tofacitinib), Rx, (F), ATC-kod L04AA29 Selektivt immunsuppressivt medel, JAK hämmare. Tablett 5 mg, 10 mg och depottablett 11 mg. 1 mg/ml oral lösning.

Begränsningar: Subventioneras endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Indikationsområden: Behandling i kombination med metotrexat (MTX) av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) och aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. Behandling av aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit samt juvenil psoriasisartrit hos patienter från 2 års ålder som inte fått tillräckligt behandlingssvar vid tidigare behandling med DMARD. Kan vid RA och PsA ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med MTX är olämplig. Behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit som har fått otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar, eller varit intoleranta mot konventionell behandling eller mot biologiska läkemedel. Behandling av vuxna patienter med aktiv ankyloserande spondylit som haft otillräckligt behandlingssvar vid konventionell behandling. 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, aktiv tuberkulos (TB), allvarlig infektion såsom sepsis eller opportunistiska infektioner, grav leverfunktionsnedsättning, graviditet och amning.

Varningar och försiktighet: Kombinationsbehandling med biologiska läkemedel och potenta immunsuppressiva medel har inte studerats och ska undvikas. Försiktighet påkallas hos patienter med kända riskfaktorer för venösa tromboser, oavsett indikation och dosering. Patienter med tecken och symtom på venös trombos ska bedömas omedelbart och XELJANZ ska sättas ut hos patienter med misstänkt ventrombos, oavsett dos eller indikation. Under behandling ska patienterna utvärderas regelbundet i syfte att bedöma förändringar av risken för venösa tromboser. Innan behandling startar skall patienterna screenas för virushepatit samt för latent eller aktiv TB. Behandling ska inte påbörjas hos patienter med aktiva infektioner, vilket även gäller lokaliserade infektioner. Om en patient får en allvarlig infektion, en opportunistisk infektion eller sepsis ska behandlingen avbrytas. Levande vacciner rekommenderas inte till patienter som samtidigt behandlas med tofacitinib. Fall av icke-melanom hudcancer har setts hos patienter som tar XELJANZ. Ökad risk för allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE), maligniteter, allvarliga infektioner och mortalitet oavsett orsak har setts vid behandling med JAK-hämmare. Tofacitinib ska endast ges till följande patienter om det inte finns några lämpliga behandlingsalternativ: patienter som är 65 år eller äldre;
patienter med anamnes på aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (såsom patienter som är eller har varit rökare under lång tid); patienter med malignitet-relaterade riskfaktorer (t.ex. nuvarande malignitet eller anamnes på malignitet).
Behandling skall inte inledas vid uttalat låga lymfocyttal, neutrofiltal eller uttalat lågt hemoglobinvärde. Försiktighet ska iakttas när man överväger att sätta in XELJANZ till patienter med förhöjda levervärden. Efter insättning rekommenderas monitorering av lipidvärden, lymfocyttal, neutrofiltal, hemoglobinvärden och leverenzymer. Behandlingsavbrott/dossänkning kan behövas vid onormala laboratorievärden. För pris och ytterligare information, se www.fass.se.

Datum för översyn av produktresumé: 03/2023.
Pfizer, Solnavägen 3H, SE-113 63 Stockholm

PP-IFA-SWE-0134, okt 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?