Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

DiagnostikPatientfall
Akromegali Patologi

Akromegali är en kronisk sjukdom i vuxen ålder som orsakas av överdriven utsöndring av tillväxthormon (GH) och efterföljande förhöjning av insulinliknande tillväxtfaktor I (IGF- I).1 Det orsakas vanligtvis av en godartad tumör i hypofysens framlob.2

Prevalens

Akromegali är lika vanligt hos män och kvinnor, med en världsomspännande uppskattning på 60 fall per miljon3, men nyare studier har uppskattat att detta antal är högre4 och en årlig incidens på 3-4 fall per miljon.

Mortalitet

Medelåldern för diagnos är 41-48 år5 och diagnosen tar i genomsnitt 8 år från symtomdebut.6 Om akromegali lämnas obehandlad eller inte behandlas på rätt sätt är den förknippad med ökad mortalitet och risk för metabola och kardiovaskulära komplikationer;1 mortaliteten för patienter med okontrollerad akromegali är cirka 2-3 gånger högre än hos den allmänna populationen.7 

Tecken och symtom

Akromegali påverkar praktiskt taget alla organ och vävnader och orsakar metaboliska, kardiovaskulära, neurologiska och muskuloskeletala sjukliga tillstånd.De kliniska tecknen kan bero på kronisk exponering för effekterna av GH och IGF-I och/eller en sekundär effekt av tumörens massa.8

Relaterade läkemedelSOMAVERT® (Pegvisomant) Till SomavertLoadingKort produktresumé

Somavert (Pegvisomant) Rx F  ATC-kod H01AX01 Pulver och vätska till injektionslösning. Indikationer: Behandling av patienter med akromegali som inte svarat tillräckligt på kirurgisk behandling och/eller strålbehandling, och för vilka behandling med somatostatinanaloger ej normaliserat IGF-1 nivåerna eller kunnat tolereras. Dosering: En initial dos på 80 mg pegvisomant bör ges subkutant under medicinskt överinseende. Därefter ges SOMAVERT 10 mg, upplöst i 1 ml spädningsvätska, dagligen i form av en subkutan injektion. Dosjusteringar bör baseras på IGF-I nivåer. Den maximala dosen bör inte överstiga 30 mg/dag. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Behandling med SOMAVERT minskar ej tumörstorlek. Alla patienter med denna typ av tumörer bör övervakas noggrant för att undvika en eventuell ökning av tumörstorleken under behandlingen. Vid tillförsel av SOMAVERT kan underskott på tillväxthormon uppkomma, trots att nivåerna av tillväxthormon i serum är förhöjda. Koncentrationen av IGF-I i serum bör monitoreras och hållas inom normalintervallet för åldern genom justering av doseringen av SOMAVERT. Serumkoncentrationerna av alaninaminotransferas (ALAT) och aspartattransaminas (ASAT) bör mätas med fyra till sex veckors intervall under de första sex månadernas behandling med SOMAVERT. Då pegvisomant bla förbättrar insulinkänsligheten  bör patienter som får insulin eller perorala antidiabetika följas noggrant avseende blodsocker och dosminskningar av dessa läkemedel kan behövas. Patienterna bör uppmanas använda lämpliga preventivmedel om så krävs. SOMAVERT rekommenderas ej under graviditet (se avsnitt Graviditet och amning). Att använda SOMAVERT i kombination med andra läkemedel för behandling av akromegali har ej studerats i större omfattning.  

Datum för översyn av produktresumén: 06/2022 
För prisuppgifter och ytterligare information se www.fass.se

Referenser:

Aron DC, Findling JW. Tyrrell JB. Hypothalamus and pituitary. In: Greenspan FS. Gardner DG., editors. Basic and clinical endocrinology. 6th ed. Lange Medical Books/ McGraw Hill Medical Publishing Division; 2001. p. 100-162.Melmed S, Kleinberg D. Anterior pituitary. In: Larsen PR, Kronenberg HM, Melmed S et al., editors. Williams textbook of endocrinology. 10th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Saunders (Elsevier); 2003. p. 180-238.Freda PU. Acromegaly diagnostic pitfalls. The Endocrinologist 2004; 14(5):277-287.Schneider HJ, Sievers C, Sailer B, et al. High prevalence of biochemical acromegaly in primary care patients with elevated IGF-1 levels. Clin Endocrinol (Oxf) 2008: 69:432.Mestrón A Webb SM, Astorga R et al. Epidemiology, clinical characteristics, outcome, morbidity and mortality in acromegaly based on the Spanish Acromegaly Registry (Registro Espaol de Acromegalia, REA). Eur 3 Endocrinol. 2004:151:439-446.Melmed S. Medical progress: acromegaly. NEngl3Med. 2006;355:2558-73.Clemmons DR, Chihara K, Freda PU et al. Optimizing control of acromegaly: integrating a growth hormone receptor antagonist into the treatment algorithm. 3 Clin Endocrinol Metab. 2003; 88(10):4759-4767.Melmed S, Colao A. Barkan A et al. Guidelines for acromegaly management: an update. 3 Clin Endocrinol Metab. 2009: 94:1509-1517.
PP-SOM-SWE-0157, aug 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?